Udalbatza
 • Alkatearen eta udalaren zinegotzien datu biografikoak

  Eguneratuta

 • Alkatearen eta udalaren zinegotzien helbide elektronikoak

  Eguneratuta

 • Organigrama eguneratua argitaratzen da. Honek Organo desberdinen arduradunak, baita bere funtzioak eta independentzia harremanak identifikatzea ere ahalbideratzen du

  Eguneratuta

 • Alkatearen instituzio agenda

  Eguneratuta

 • Udalaren Lanpostuen Zerrenda LPZ osorik argitaratzen da

  Eguneratuta

 • Udalaren konfiantzazko Karguen (postuen) banakako zerrenda, eta bere banako edo taldeko eta ordain–sarien zenbatekoa

  Ez dago

 • Aholkularitza juridikoa eta esku-hartzekoaren barneko organoen txostenak argitaratzen dira, behi betikoak direnean

  Eguneratuta

 • Urteko eta urte-anitzeko Planak argitaratzen dira eta horietan xede jakinak ezartzen dira, baita jarduerak, baliabideak eta lortzeko beharrezkoa den aurreikusitako denbora ere

  Eguneratuta

 • Udalaren Lan-Eskaintza Publikoa eta horren garapena eta exekuzioa

  Eguneratuta

 • Gobernu organo desberdinak eta horien funtzioak zehazten dira

  Eguneratuta

 • Organo deszentralizatuen, erakunde instrumentalen eta udal elkarteen oinarrizko datuak baita horietako webguneen estekak argitaratzen dira

  Ez dago

 • Organo deszentralizatuen, erakunde instrumentalen eta udal elkarteen Lanpostuen Zerrenda LPZ edo langileen zerrenda osorik argitaratzen da, horietan dauden konfiantza karguak adieraziz

  Eguneratuta

 • Udal Tokiko Agenda 21 eta Plan Estrategikoa

  Ez dago

 • Udalaren eta honen partaidetzako Erakundeen Goi-karguek (gutxienez kargudun hautetsiak eta bere kasuan Zuzendari Nagusiak) jasotzen dituzten ordainsariak argitaratzen dira

  Eguneratuta

 • Udalari atxikitako (berezko edo alokatutako) ibilgailu ofizialen kopurua

  Eguneratuta

 • Karguak bertan behera uztearen ondorioz jasotako kalte ordainak argitaratzen dira.

  Eguneratuta

 • Udalaren Ondasunen eta Eskubideen inbentarioa

  Eguneratuta

 • Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legean begiesten den Tokiko Erregimen Udalaren Goi Karguen Jardueren Interesen eta Ondasun Erregistroa argitaratzen da, edo herritarren eskura jartzen da

  Eguneratuta

 • Udal Osoko Bilkuretan aurreikusitako eguneko gai-zerrendak

  Eguneratuta

 • Udalak okupatzen dituen edo udalari atxikitako berezko zein errentamenduan dituen ondasun higiezinen zerrenda argitaratzen da (bulegoak, lo0kalak, e.a.)

  Eguneratuta

 • Udal Osoko Bilkuren akta osoak

  Eguneratuta

 • Gobernu Batzordetako hitzarmen osoak eta akta osoak Osoko Bilkurak eskuordetuak aritzen direnean

  Ez dago

 • Udal Osoko Bilkuren bideoak zuzenean jarraitu daiteke webgunean edo bertan metatzen dira

  Eguneratuta

 • Udalaren “Etika edo gobernu oneko kodea”

  Eguneratuta

 • Udalari eragiten dioten (arlo kontentziosoan, lan arloan, e.a.) ebazpen judizialak

  Eguneratuta